2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

*הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילותה של השותפות. אין באמור לעיל בנוגע לתוצאות העבר כדי להוות אינדיקציה ו/או התחייבות כלשהי לגבי תוצאות עתידיות של הפעילות בשותפות.