אין לראות בנתונים הכלולים באתר זה משום שיווק/ייעוץ השקעות, או תחליף לכזה. המידע המוצג באתר, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בהשקעה בני"ע ו/או בהשקעה בשותפות, וכן אין לראות במידע האמור כהמלצה או כתחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה, או הזמנה לרכישת זכויות בשותפות.

הזכויות בשותפות אינן רשומות ולא ירשמו למסחר בבורסה או בשוק מוסדר. הזכויות אינן מוצעות לציבור אלא ניתנות לרכישה בידי משקיעים על בסיס הצעה פרטית, בכפוף לחוקי ניירות ערך במדינה בה נעשית רכישת הזכויות, בדרך של השקעה פרטית ומוגבלת במספר המשקיעים, בהתאם לחוקי המדינה בה נעשתה ההשקעה. ההשקעה בשותפות הינה על בסיס הסכם השותפות וכרוכה בחתימה על מסמכי ההשקעה, לרבות הסכם השותפות והסכמי ההצטרפות לקרן, ומותנית בהסכמתו של השותף הכללי ולפי שיקול דעתו המוחלט.  

הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילותה המתוכננת של השותפות. אין באמור לעיל בנוגע לתוצאות העבר כדי להוות אינדיקציה ו/או התחייבות כלשהי לגבי תוצאות עתידיות של הפעילות בשותפות. ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכם השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות בידי מי שמוסמך לכך, התואם את צרכי הלקוח.

פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות.